Home » Nieuws & achtergrond » Foto’s of berichten van Social Media verwijderen

Foto’s of berichten van Social Media verwijderen

3 juli 2020

Recent heeft de rechtbank Arnhem vonnis gewezen in een kort geding waarbij werd gevorderd dat een derde, in dit geval de moeder van eiseres, de foto's die zij had geplaatst op haar Facebook-pagina en op haar Pinterest-pagina diende te verwijderen. Ook bij Van Lelyveld Advocaten speelde recent een kwestie waarbij onder andere gevorderd werd foto's en berichten van de Facebook-pagina van een derde te laten verwijderen.

"Een afweging tussen inbreuk op persoonlijke levenssfeer enerzijds en vrijheid van meningsuiting anderzijds."

Bij dergelijke kwesties moet altijd de afweging worden gemaakt tussen de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer door het plaatsen van de foto's en/of berichten enerzijds en de vrijheid van meningsuiting van diegene die de foto's en/of berichten plaatst anderzijds.

Wat zijn hiervoor nu concreet de regels en waar let een rechter op bij de beoordeling van een dergelijk geschil? Allereerst zal gekeken worden naar de aard van de foto's en/of berichten. Zijn deze bijvoorbeeld kwetsend of beledigend van aard?

Wanneer er kwetsende, beledigende of anderszins vervelende berichten en/of foto's van u door een derde online geplaatst worden, kan dit inbreuk maken op uw persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld wanneer dergelijke berichten door anderen gelezen worden of wanneer daarop zelfs door anderen gereageerd wordt. Er zal een afweging gemaakt moeten worden van enerzijds de aard van de foto's en/of de berichten en de mate waarin dit voor u kwetsend, beledigend of op een andere manier vervelend is en anderzijds de vrijheid van meningsuiting van diegene die de berichten en/of foto's plaatst.

Uit recente jurisprudentie volgt dat, in geval er sprake is van dergelijke berichten en/of foto's die openbaar geplaatst worden of anderszins toegankelijk zijn voor andere personen het recht van vrijheid van meningsuiting niet opweegt tegen het recht van uzelf om de inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer te beëindigen. De berichten en/of foto's dienen dan verwijderd te worden.

Daarnaast dient ook te worden gekeken hoe het plaatsen van foto's door een derde zich verhoudt tot bijvoorbeeld de bescherming van persoonsgegevens, zoals ook vastgelegd in de AVG. Hoewel de AVG niet van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijk persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit kan de AVG soms toch, door het plaatsen van foto's op onvoldoende afgeschermde Facebook-pagina's of Pinterest-pagina's, van toepassing zijn.

De rechtbank Arnhem overweegt in haar uitspraak van 13 mei 2020 hierover:

"De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (hierna: AVG) beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van de persoonsgegevens. Deze verordening is echter niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit.

Hoewel niet uit te sluiten valt dat het plaatsen van een foto op een persoonlijke Facebookpagina onder een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit valt, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende vast komen te staan hoe [gedaagde] haar Facebook-account dan wel haar Pinterest-account heeft ingesteld dan wel afgeschermd. Ook is onduidelijk of de foto's via een zoekmachine zoals Google te vinden zijn. Daarnaast is bij Facebook niet uit te sluiten dat geplaatste foto's verspreid kunnen worden en in handen van derden kunnen komen.

Gelet op deze omstandigheden is in het bestek van dit kort geding niet gebleken dat van een uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit van [gedaagde] sprake is. Dit betekent dat de bepalingen van de AVG en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: UAVG) op het onderhavige geschil van toepassing zijn."

Er dient daarnaast onderscheid te worden gemaakt tussen het plaatsen van foto's door een derde van uzelf of van bijvoorbeeld uw kinderen. Nu het in de kwestie die speelde bij de rechtbank Arnhem gaat om het plaatsen van foto's en berichten van/over minderjarigen overweegt de rechtbank hierover specifiek:

"In de UAVG is bepaald dat voor het plaatsen van foto's van minderjarigen, die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) is vereist.

Vaststaat dat de minderjarige kinderen van [eiseres] jonger zijn dan 16 jaar en dat [eiseres] als wettelijk vertegenwoordiger geen toestemming aan [gedaagde] heeft gegeven om foto's van haar kinderen op social media te plaatsen.

In het geval van [kind 1] geldt dat ook zijn vader daarvoor geen toestemming aan [gedaagde] heeft verleend. Gelet hierop zal de voorzieningenrechter [gedaagde] veroordelen om de foto van [kind 1] op Facebook en de foto van [eiseres] en haar kinderen op Pinterest te (laten) verwijderen.

Daarnaast zal [gedaagde] worden verboden om zonder toestemming (als bedoeld in de AVG en UAVG) nog foto's van de minderjarige kinderen van [eiseres] op social media te plaatsen. Het emotionele belang van [gedaagde] om foto's op social media te mogen plaatsen, kan in dit kader niet tot een ander oordeel leiden."

Geconcludeerd kan worden dat het een derde, niet zijnde de wettelijk vertegenwoordiger van een kind, niet is toegestaan foto's van een minderjarige op Social Media te plaatsen, zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s).

Met betrekking tot volwassenen kan geconcludeerd worden dat het plaatsen van berichten en/of foto's mogelijk in strijd is met de AVG en dat daarnaast het plaatsen van kwetsende, beledigende of anderszins vervelende berichten op Social Media onrechtmatig kan zijn en dat het recht op de vrijheid van meningsuiting niet dusdanig ver strekt dat dit daarom (altijd) is toegestaan.

Heeft u vragen en/of wilt u graag meer informatie ontvangen over wat er mogelijk is met betrekking tot het verwijderen of plaatsen van foto's op Social Media? Neem vooral contact op met ons kantoor en vraag naar Susanne Wolfert.

Heeft u vragen na het lezen?

Wij bellen u graag terug.

Uw strafrechtadvocaat vindt u bij Van Lelyveld Advocaten

Een verdachte in een strafzaak heeft recht op een goede verdediging. Zijn of haar kant van het verhaal moet worden gehoord. Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Dan wilt u het liefst een gespecialiseerde...

Strafrecht

Europese Hof van Justitie verruimt mogelijkheden vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

Veel mensen komen gelukkig vrijwel nooit in een conflict (zowel privé als zakelijk) waarvoor bijstand van een advocaat noodzakelijk is. Wel zijn er veel mensen die een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten....

Artikel