Home » Erfrecht woordenboek: Executeur

Erfrecht woordenboek: Executeur

In het erfrecht woordenboek besteden wij aandacht aan alle vakspecifieke termen die gebruikt worden bij de afhandeling van een erfenis.

Executeur

Een executeur betreft een bij testament benoemd persoon die bevoegdheden krijgt om de nalatenschap af te wikkelen. De executeur stelt bijvoorbeeld een boedelbeschrijving op, regelt de uitvaart en kan veelal over de banktegoeden beschikken.

Er kunnen drie verschillende executeurs worden onderscheiden, ieder met andere bevoegdheden en taken:

  • een begrafenis executeur
  • een beheersexecuteur
  • een afwikkelingsbewindvoerder

 

Het is mogelijk om drie verschillende personen te benoemen en ieder dan een andere taak te geven. Ook kunnen twee personen tegelijk tot executeur worden benoemd en dezelfde taken hebben. Een familielid kan bijvoorbeeld belast worden met het regelen van de uitvaart en een vriend van de familie belasten met de financiële afwikkeling. Ook is het mogelijk om een externe partij te benoemen, zoals een notaris.

Een door de erflater als executeur benoemde persoon moet zijn benoeming wel aanvaarden. Weigert de benoemde persoon? Dan wordt deze geen executeur.

De aanvaarding wordt doorgaans door een notaris vastgesteld in een zogenoemde verklaring van executele. Uit de verklaring van executele blijkt onder meer wie door de erflater is aangewezen als executeur en welke bevoegdheden deze executeur heeft.

Indien de executeur aan het einde van zijn taken is gekomen, moet deze rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Daarmee wordt een toelichting gegeven op wat de executeur heeft gedaan en op de financiën.

Als er geen familielid, kennis of anderzijds bekende aangewezen is als executeur testamentair, maar een professionele executeur testamentair, dan is het gebruikelijk dat deze een uurtarief in rekening brengt.

Tussen de executeur en de erfgenamen ontstaat met de nodige regelmaat een geschil over de wijze waarop de executeur de nalatenschap afwikkelt. In een dergelijk geval kan de kantonrechter worden verzocht om de executeur te ontslaan. Er moet dan sprake zijn van zogenoemde 'gewichtige redenen'. Onder deze gewichtige redenen wordt onder meer verstaan een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen de erfgenamen en de executeur. Ook kan een executeur (tussentijds) de kantonrechter zelf om ontslag verzoeken indien deze daarvoor gegronde redenen heeft.

Vragen over erfrecht?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een erfenis? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen met onze specialisten of bel direct 0594 514001

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Elk overlijden gaat gepaard met emoties. Er komt regelmatig 'oud zeer' naar boven. Lukt het niet de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de notaris of een van de erfgenamen erfrechtadvocaat Erik Luursema inschakelen...

Erfrecht

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden...

Artikel