Home » Nieuws & achtergrond » Online bestellen en retourneren: herroepingsrecht uitgelegd

Online bestellen en retourneren: herroepingsrecht uitgelegd

12 november 2020

Het online winkelen heeft de afgelopen maanden een grote vlucht genomen. Consumenten vermijden drukke winkelstraten en bestellen hun benodigdheden in de webshops van grote en minder grote bedrijven. De retourpercentages van die bestellingen liggen gemiddeld op 60,3%, vaak vanwege een verkeerde maat of omdat het product in de praktijk toch tegenvalt. Door de webshops wordt vaak gebruik gemaakt van afwijkende retourregelingen, zodat onze jurist Jarno Holmer stilstaat bij het wettelijke herroepingsrecht van de consument.

"De kosten van de retourzending komen voor rekening van de koper, tenzij de professionele verkoper de koper daarvan niet op de hoogte heeft gebracht."

Consument en consumentenkoop

Voordat het herroepingsrecht nader bekeken kan worden, is van belang te bepalen aan wie het herroepingsrecht toekomt. Artikel 7:5 BW geeft de definitie van een consumentenkoop: ‘de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn handels- bedrijfs- ambachts- en beroepsactiviteit en een koper, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit’. Van belang derhalve is dan ook dat het een roerende zaak betreft die door een niet-professionele koper wordt gekocht van een professionele verkoper. Daarmee is reeds de definitie van consument gegeven.

 

Herroepingsrecht

Artikel 6:230o BW geeft vervolgens de mogelijkheid om de koop op afstand te ontbinden, zonder opgaaf van redenen en binnen een termijn van 14 dagen. Het artikel bepaalt verder wanneer de termijn van 14 dagen aanvangt, waarbij ook rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat de koper wellicht niet de uiteindelijke ontvanger van het product is. Immers, denkbaar is dat het product namens de consumentkoper voor een derde wordt gekocht en ook aan deze derde wordt geleverd.

De termijn van 14 dagen wordt verruimd indien de verkoper de koper niet op juiste wijze wijst – of heeft gewezen – op het herroepingsrecht en de voorwaarden waaronder het herroepingsrecht kan worden ingeroepen. Van een dergelijke situatie is overigens doorgaans niet vaak sprake.

Het herroepingsrecht dient vervolgens te worden ingeroepen middels een schriftelijke ontbindingsverklaring. Hoewel daarvoor een gestandaardiseerd formulier bestaat, hebben vrijwel alle webshops dit deel zelf ingericht door bijvoorbeeld een formulier bij de levering te voegen of de retourzending voor verzending aan te melden bij de verkoper via bijvoorbeeld email. De wijze waarop de verklaring wordt ingekleed staat vrij, zolang daaruit ontegenzeggelijk de wens tot ontbinding van de koop op afstand volgt. Met het inroepen van het herroepingsrecht ontstaat vervolgens op partijen de verplichting tot ongedaanmaking.

De verplichting tot ongedaanmaking houdt voor de koper in dat de niet langer gewenste goederen retour worden gestuurd. Artikel 6:230s BW bepaalt daarover dat de koper de goederen retour dient te sturen binnen uiterlijk veertien dagen nadat de ontbindingsverklaring door de koper is afgegeven. De kosten van de retourzending komen voor rekening van de koper, tenzij de professionele verkoper de koper daarvan niet op de hoogte heeft gebracht.

Recentelijk heeft de Rechtbank Rotterdam bevestigd dat de bewijslast van het retoursturen op de consumentkoper rust. In het onderhavige geval vorderde de verkoper betaling van een besteld T-shirt. De koper verweerde zich door te stellen dat hij het shirt retour had gestuurd met een andere retourzending. Daarvan kon echter geen bewijs worden geleverd. Ook de email die de koper voorafgaand aan de retourzending zou hebben verstuurd, was niet voldoende, nu het aan een no-reply-adres was gestuurd. De verkoper hoefde daarom niet bekend te worden verondersteld met de retourzending. Nu de consumentkoper de retourzending niet kon aantonen, werd hij door de rechtbank gehouden het shirt te betalen.

Voor de verkoper ontstaat met het herroepingsrecht de verplichting tot het terugbetalen van het verschuldigde bedrag. De termijn voor de terugbetaling wordt door artikel 6:230r BW bepaalt op 14 dagen nadat de ontbindingsverklaring door de koper is afgegeven. Derhalve wordt de termijn gekoppeld aan de ontbindingsverklaring en niet aan de termijn waarop de goederen door de verkoper worden ontvangen; stuurt de koper de goederen binnen 10 dagen na het inroepen van de ontbinding retour, dan heeft de verkoper nog 4 dagen om het verschuldigde bedrag aan de koper over te maken. Tot die kosten worden eveneens de verzendkosten gerekend, tenzij sprake is van een deelretour.

 

Afwijkende regelingen

Het is niet ongebruikelijk dat een webshop afwijkende regelingen hanteert. Hetgeen hierboven staat is dan ook van semi-dwingend recht, inhoudende dat daarvan niet ten nadele van de consumentkoper mag worden afgeweken; ten positieve mag wel. Overigens lijkt uit onderzoek te volgen dat er minder retourzendingen worden gedaan naar mate de retourtermijn langer is. Het is dan ook niet geheel uit coulance dat de retourtermijn soms op 90 dagen wordt bepaald door de verkoper.

 

Resumerend

De wet bepaalt dat de consumentkoper, niet handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, de mogelijkheid heeft de koop op afstand binnen 14 dagen te ontbinden. Hiervan kan worden afgeweken door een langere retourtermijn te bieden. Vervolgens ontstaat voor de koper de verplichting om de goederen binnen 14 dagen nadat de ontbinding is ingeroepen, retour te zenden. De bewijslast voor de retourzending rust daarbij op de koper, dus een verzendbewijs of aanmelding van de retourzending sterkt de koper. Op de verkoper rust vervolgens de verplichting om het bedrag van de retourzending aan de koper te doen toekomen, inclusief eventuele verzendkosten bij ontbinding van de volledige overeenkomst. De verzendkosten van de retourzending kunnen bij de koper in rekening worden gebracht, mits op voorhand duidelijk aan de koper gecommuniceerd.

 

Retourvoorwaarden opstellen?

Wilt u de retourvoorwaarden voor uw webshop inrichten of wilt u advies over een geschil inzake retourvoorwaarden?

Neemt u dan gerust contact op met mr. Jarno Holmer

Heeft u vragen na het lezen?

Wij bellen u graag terug.

Bij Van Lelyveld Advocaten houden we van goede afspraken

Bezig met een contract? Laat u adviseren over de voorwaarden. Voorkomen is beter dan genezen. Maar is het al te laat en houdt de ander zich niet aan de afspraken, dan komt Van Lelyveld Advocaten op voor uw belangen...

Verbintenissenrecht

Wees gewaarschuwd voor de waarschuwingsplicht

Bij de uitvoering van een opdracht, rust op de aannemer een waarschuwingsplicht. Dit houdt in dat de aannemer verplicht is om de waarschuwen voor onder meer een kostenoverschrijding en onjuistheden in de opdracht en...

Artikel