Home » Nieuws & achtergrond » De schriftelijke aanwijzing

De schriftelijke aanwijzing

11 september 2020

Een gezinsvoogd instelling kan binnen een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een minderjarig kind aan ouders een schriftelijke aanwijzing geven. Dat is een besluit waarmee bijvoorbeeld de omgang tussen ouder en kind wordt stopgezet. Indien de ouders het daarmee niet eens zijn, dan kunnen zij tegen die aanwijzing binnen veertien dagen na ontvangst van deze aanwijzing met behulp van een advocaat beroep instellen bij de rechtbank. Ook de gezinsvoogd kan naar de rechtbank voor de schriftelijke aanwijzing en aan de rechtbank een verzoek doen tot bekrachtiging ervan. Ook kan toestemming worden gevraagd voor het toepassen van een dwangmiddel, zoals een dwangsom. Daarvoor kan de gezinsvoogd kiezen wanneer gevreesd wordt dat ouders de schriftelijke aanwijzing zullen negeren.

Een schriftelijke aanwijzing is een instrument wat niet alleen onder Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek maar ook onder de Algemene Wet Bestuursrecht valt, omdat het aangemerkt wordt als besluit. Dat betekent dat er bij het opstellen van een schriftelijke aanwijzing meerdere wettelijke vereisten gelden.

Zoals aangegeven worden schriftelijke aanwijzingen alleen gegeven als er al sprake is van een ondertoezichtstelling. Het is een middel wat binnen de ondertoezichtstelling (of uithuisplaatsing) kan worden ingezet om ouders of minderjarigen een aanwijzing te geven die moet worden opgevolgd.

 

Vorm schriftelijke aanwijzing

Een schriftelijke aanwijzing wordt meestal in de vorm van een brief verstrekt, maar kan ook via email worden gegeven. Of er daadwerkelijk 'schriftelijke aanwijzing' boven staat of niet is daarbij niet van doorslaggevend belang. De vraag die beantwoord moet worden is of het een beslissing is die gericht is op een rechtsgevolg, zoals het stopzetten of wijzigen van de omgang.

Recent is er door mr. Susanne Wolfert een zaak behandeld waarbij de cliënte een e-mailbericht had ontvangen van de gezinsvoogd waarin de omgangsregeling met haar uithuisgeplaatste kind al dan niet tijdelijk werd stopgezet. De gezinsvoogd stelde zich op het standpunt dat hier geen sprake was van een schriftelijke aanwijzing en dat zij dus ook niet aan alle wettelijke vereisten hoefde te voldoen. De rechtbank oordeelde anders en merkte het e-mailbericht wel aan als een schriftelijke aanwijzing. Omdat de schriftelijke aanwijzing niet op juiste wijze was afgegeven of voorbereid werd deze vernietigd.

De schriftelijke aanwijzing kan volgens de wet alleen zien op de verzorging en de opvoeding van de betrokken minderjarige en moet door de ouders of verzorgers van de minderjarige worden opgevolgd. Een aanwijzing die er bijvoorbeeld toe strekt dat ouders psychologische hulp moeten gaan zoeken of een psychologisch onderzoek moeten ondergaan valt hier niet onder en is (meestal) vernietigbaar. Op deze vernietigbaarheid kan beroep worden gedaan in een procedure strekkende tot de vervallenverklaring van een schriftelijke aanwijzing.

 

Wat te doen als u het oneens bent met de schriftelijke aanwijzing?

Wanneer u het als ouder of verzorger niet eens bent met een gegeven schriftelijke aanwijzing kunt u aan de kinderrechter vragen deze vervallen te verklaren. De termijn daarvoor is zeer kort, zodat het raadzaam is snel contact te zoeken met een jeugdrechtadvocaat om tijdig beroep te laten instellen.

Ook na de bezwaartermijn bestaat de mogelijk om aan de gezinsvoogd zelf te vragen om de aanwijzing op te heffen indien de omstandigheden na het geven van de aanwijzing zijn dusdanig zijn gewijzigd dat hiervoor reden is.

Bij een procedure strekkende tot vervallen verklaring van de schriftelijke aanwijzing kijkt de kinderrechter naar meerdere punten:

  • Is de schriftelijke aanwijzing zorgvuldig tot stand gekomen?
  • Heeft de gezinsvoogd alle relevante aanwezige belangen tegen elkaar afgewogen?
  • Is de schriftelijke aanwijzing goed gemotiveerd?

 

Wanneer een kinderrechter vindt dat aan bovenstaande punten is voldaan zal het verzoek tot vervallen verklaring van de schriftelijke aanwijzing worden bekrachtigd en dient u als ouder of verzorger hieraan te voldoen. Wanneer de kinderrechter van mening is dat hieraan echter niet is voldaan, dan kan de kinderrechter de schriftelijke aanwijzing vervallen verklaren. Hoger beroep tegen een dergelijke beslissing van de kinderrechter is in principe niet mogelijk, tenzij de schriftelijke aanwijzing ziet op het beperken van een bestaande omgangsregeling.

 

Krijgt u een schriftelijke aanwijzing of is deze aangekondigd? 

 

Krijgt u een schriftelijke aanwijzing of is deze aangekondigd? Wacht dan niet te lang met het inwinnen van advies hierover zodat uw belangen zo optimaal mogelijk behartigd kunnen worden.

Heeft u vragen en/of wilt u graag meer informatie ontvangen over wat er mogelijk is met betrekking tot een schriftelijke aanwijzing? Neem vooral contact met Van Lelyveld Advocaten

Heeft u vragen na het lezen?

Wij bellen u graag terug.

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak

Vooral in het personen- en familierecht kunnen de emoties hoog oplopen. Wij luisteren naar u. We leggen uit wat uw juridische positie is en wat de mogelijkheden zijn. Daarna gaan we in gesprek met de andere partij....

Familierecht

Ondertoezichtstelling: wat zijn de criteria?

Wat zijn de mogelijkheden indien u verweer wenst te voeren tegen een verzoek ondertoezichtstelling? Advocaat Susanne Wolfert kan u hier meer over vertellen.

Artikel